Please select an FLEXIcontent address field in module configuration

 

§1

Foreningens navn er ”Dansk Politihundeforening,  Bogense afdeling, og er stiftet den 16. Oktober 2010

 

Stk. 2.

Foreningens formål er at virke som en sportsforening for tjenestehundefører i politiet samt for civile hundeejere i området.

 

Stk. 3.

Foreningens virksomhed er: At foranstalte poiltihundekåringer, At iværksætte videregående politihundedressur, At deltage i og arrangere politihundekonkurrencer, indenfor rammerne af det af Dansk Politihundeforening udarbejdede kårings- og konkurrenceprogram.

 

Stk. 4.

Foreningen kan lejlighedsvis afholde kurser i lydighedsdressur, hvori også ikke medlemmer kan deltage.

 

Stk. 5.

Foreningen skal  være tilsluttet en eventuel sammenslutning af politihundeforeninger på Fyn– i dag betegnet som Fynssammenslutningen.

 

 

§2

Anmodning om medlemskab i Dansk Politihundeforening, Bogense Afdeling, betragtes som accepteret når lokalbestyrelsen har godkendt ansøgningen, samt modtaget det af lokalbestyrelsen fastsatte kontingent.

 

Stk. 2.

Det aktive medlem har stemmeret og er valgbar til lokalforeningens bestyrelse. Det aktive medlem betaler et årligt af lokalforeningens bestyrelse fastsat medlemskontingent.

 

Stk. 3.

Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. Det passive medlem betaler årligt et af lokalforeningens bestyrelse fastsat medlemskontingent, samt til Hovedforbundet. Passive medlemmer er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktiv forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer, og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

 

Stk. 4.

Medlemskontingentet for såvel aktive som passive medlemmer opkræves hvert år i december og skal være indbetalt senest før generalforsamlingen. Kontingentrestance på 3 måneder medfører fortabelse af medlemsretten.

 

Stk. 5.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 måneder før regnskabsårets afslutning til lokalforeningen, der videresender udmeldelsen til hovedkassereren i Dansk Politihundeforening.

 

Stk. 6.

Alle aktive medlemmer skal have tegnet en udvidet lovpligtig ansvarsforsikring for hunde. Denne forsikring tegnes af hvert enkelt medlem og betales af denne selv.

 

 

§3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, og afgår skiftevis med 2 de lige år og 3 de ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter for bestyrelsen samt 2 bilagskontrolanter og 1 suppleant for disse, et år af gangen.

 

Stk. 3.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Formanden afgår de lige år og kassereren de ulige år. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

Stk. 4.

Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

 

 

§4

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der af bestyrelsen bevilges fri rejse og diæter af foreningens midler til repræsentation i politihundeforeningens interesse.

 

 

§5

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31 december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge revideret inden den 20 januar, og det fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

 

§6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes inden 15 marts, og der indkaldes med 4 ugers varsel.

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1.valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 4. indkomne forslag. 5. valg. 6. eventuelt.

 

Stk. 3.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 4.

Alle valg og beslutninger foretages ved simpel stemmeflertal. Dog skal der ved valg foretages skriftlig afstemning, når dirigenten eller mindst 10% af de fremmødte medlemmer forlanger det. Desuden kan man ved fravær, stemme ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe 1 fuldmagt.

 

 

§7

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter begæring derom og samtidig til formanden fremsender en skriftlig redegørelse over de sager der ønskes behandlet på denne.

 

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at begæring derom er fremsat, og der indkaldes med mindst 5 dages varsel.

 

 

§8

Til såvel ordinær som til ekstraordinær generalforsamling indkalder bestyrelsen medlemmerne ved skriftlig meddelelse.

 

 

§9

Lovændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

 

§10

Medlemmer, som under foreningens arbejde, arrangementer, træning m.v. opfører sig på upassende måde til skade for foreningens trivsel og/eller gene for de øvrige medlemmer, kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen.  Disse kan også indberettes til hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening, som kan ekskludere sådanne medlemmer.

 

Stk. 2.

Eksklusion kan indankes for repræsentantskabet i Dansk Politihundeforening, hvis afgørelse er endelig.

 

 

§11

Slettede, ekskluderede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

 

§12

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 10 medlemmer gør fordring på dens beståen.

 

Stk. 2.

Opløses foreningen besluttes på en generalforsamling, hvor dens eventuelle midler skal anvendes i hundesportens interesse.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling,

Lørdag den 16. Oktober 2010

Og godkendt af Bogense Politihundeforening

 

   
© Bogense PH